మీరు గర్భం తో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా తీసుకోవలసిన ఆహారం

మీరు గర్భం తో ఉన్నప్పుడు సరైన పోషకాలతో నిండిన ఆహారం తీసుకోకపోవడం తప్పనిసరి. పుట్టబోయే బిడ్డ ఎలా ఉండాలో మీరు తీసుకునే ఆహారం మరియు జగ్రతలమీదనే ఆధారపడివుంటుంది.  …

Read more

dr khader vali book siridhanyalu

సిరిధాన్యాలు, కాషయాలు books మన సంప్రదాయ పంటలు సిరిదాన్యాలు కానీ గత 40-50 సంవత్సరాలుగా మన వ్యవసాయ చేసే విధానం మారిపోయింది. కొర్రలు, సామలు, అండుకోర్రలు, అరికెలు, …

Read more